שועל (.Vulpes sp)

אנגלית : ; Fox ערבית : ת 'עלב מוצרים רפואיים : שן , זנב , עור , ריאה , אשכים , שומן , דם , שיער השועל הוא טורף קטן המשתייך לסוג כלב ( . ( Canis בעולם מצויים עשרה מיני שועלים שתפוצתם נרחבת למדי : אירופה , אסיה , צפון אפריקה וצפון אמריקה . השועל נזכר פעמים מספר במקרא , אולם ללא זיקה לתחום הרפואה . שימוש רפואי אירציונלי באיברי שועל נזכר במשנה בשבת העוסקת בדיני הוצאה מרשות לרשות : " יוצאין בשן של שועל [ ... ] דברי רבי יוסי . רבי מאיר אומר אף בחול אסור משום דרכי האמורי " ( שבת ו , י ) . בירושלמי ( שבת פ " ו ה " ט , ח ע " ג ) הוסבר כי שן של שועל מועילה לשינה . בבבלי שבת ( סז ע " א ) הוסבר ביתר הרחבה כיצד משפיעה הסגולה הטמונה בשן השועל על השינה : " ובשן של שועל – דעבדי לשינתא , דחייא – למאן דניים , דמיתא – למאן דלא ניים " . ולפי הרמב " ם בפירושו למשנה : " ומי שיקח שן של שועל חי ויתלהו על מי שארכה שינתו יקיצנו , ושן של שועל מת יעשה להיפך " . הבבלי אסר לתת לסוס לצאת לרשות הרבים בשבת עם זנב שועל ( בבלי , שבת נג ע " א ) . הנחתנו הראשונית היא כי יופיו של זנב השועל נוצל לקישוט הסוס , ברם לטענת רש "...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן