יען (Struthio camelus)

אנגלית : ; Ostrich ארמית : נעמיתא ; ערבית : נעאמה מוצרים רפואיים : שומן ; קליפות ביצים ( בערבית : ״קישר ביד נעאם״ ) היען הוא גדול העופות החיים כיום . במרוצת התקופות ההיסטוריות ועד לימינו מנוצלים גוף היען וביציו לצורכי האדם . בשר יענים משמש למאכל ( לפי ההלכה היהודית בשרו וביציו אסורים באכילה ) . עור היען מנוצל להכנת תיקים וכפפות ונוצותיו לקישוט . 361 דגל מחנה אפרים , או " ח , סימן ג . 362 ראה בבלי , עבודה זרה כח ע " ב , ובפירושיהם של רש " י והמאירי שם . ביטוי להשקפה זו מביא הרב יצחק יוסף הקובע הלכה למעשה : " בסכנת עין יש לחלל את השבת , מפני ששרירי העין קשורים ללב , ויש בזה חשש פיקוח נפש " . ראה ילקוט יוסף , ח " ד , עמ ' קז ובמקורות שהביא להכרעה זו . 363 מחזיק ברכה , יורה דעה , סימן פא , ס " ק א . 364 בן איש חי , פרשת אמור , סעיף א . 365 ראה למשל שו " ת משפטי עוזיאל , מהדורה שניה , חיו " ד , ח " א , סימן כ . 366 היענים חיים במישורים ובערבות עשב לרוחבה של אפריקה – מסהרה המערבית ועד קרן אפריקה , באפריקה המזרחית ובאפריקה הדרומית מערבית . על היען ותפוצתו ראה החי והצומח , כרך , 6 עמ ' . 35 – ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן