משפחת הדוביים (Ursidae)

אנגלית : ; bear ערבית : דיב ; יידיש : בער מוצרים רפואיים : כבד , מעיים , מרה , גרגרת , שיער במשפחת הדוביים נמצאים הגדולים שבסדרת הטורפים . המינים הנכללים במשפחה מצויים בעיקר בחצי הכדור הצפוני , ובכללם הדוב החום הסורי ( , ( Ursus arctos syriacus תת מין של הדוב החום שהיה מצוי בעבר בארץ ישראל . במהלך התקופות ההיסטוריות היחס בין האדם לדוב בא לידי ביטוי במספר צורות , כגון צייד ואילוף של דובים למטרות הגנה , לוחמה ושעשוע ( קרקסים ) . 221 שו " ת דברי חיים , ח " ב , סימן נב . 222 שו " ת שלמת חיים , ח " ב , סימן כ . 223 שו " ת מהרי " א הלוי , ח " א , סימן נב . › 22 על מיני הדובים ותפוצתם בעולם ראה נוואק , , II עמ ' . 10 › 5 – 10 › 3 על הדוב החום הסורי ראה החי והצומח , , 7 עמ ' ›› . 1 › 5 – 1 הדוב נזכר במקורות שונים , ראה למשל : שמואל א יז , לד – לו ; מלכים ב ב , כד ; עמוס ה , יט . 225 על הסחר בדובים למטרות לוחמה בתקופת חז " ל ראה משנה , עבודה זרה א , ז . בעולם התרופות של ימי הביניים סיפק גוף הדוב מספר סממני מרפא . הרמב " ם גרס כי מררת דוב היא המרה היעילה ביותר מבחינה רפואית לאחר מררת פר הנחשבת ל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן