זיעה

אנגלית : Sweat , perspiration בעולם הסגולות נודעו לזיעה שימושים שונים . לעת עתה אין בידינו מקורות המתעדים שימוש רפואי טבעי בזיעה , על אף שייתכן שהדבר היה מקובל במקומות מסוימים . זיעה לא נחשבה אמנם כסממן רפואי , אך לעצם התהליך של הפרשת זיעה מהגוף נודעה חשיבות רבה בטכניקות ריפוי קדומות , ועל כך נתעכב מעט בשורות הבאות . הזעה כפעולה גופנית מבריאה בתקופת חז " ל נתפסה הזעה כפעולה פיזיולוגית מבריאה וכסימן להחלמת החולה מחוליו , ועל רקע זה היא הומלצה כטיפול שיגרתי לחולאים שונים . על אופייה הרפואי של 172 עיקרי הד " ט , או " ח , סימן יד , ס " ק ס . 173 שו " ת יביע אומר , חלק ה – או " ח , סימן לב , סעיף ז . וראה בסעיף ו שם , הצגה של שלל דעות לגבי התזת חלב אישה לטיפול באוזן כואבת . 174 זכור לאברהם , הלכות שבת , מערכת חולב , ס " ק ח . 175 על שימוש בזיעה כסגולה לגרימת אהבה ראה ספר זכירה , ערך סגולה לחן בעיני בעלה , כג ע " ב ; ספר רפאל המלאך , ה ע " א . על זיעה ומוצרים נוספים מגוף האדם ( ציפורניים , שיער ) בעולם הסגולות ראה בהרחבה : טרכטנברג , עמ ' . 202 , 129 176 לפי ההשקפה הרפואית שרווחה בימי חז " ל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן