שליה

אנגלית : placenta השליה היא איבר דמוי צלחת המספק חמצן וחומרי מזון לעובר ברחם אמו . עם צאת התינוק לאוויר העולם ניתקת השליה מגוף הרחם ומופרשת החוצה בעקבות התינוק . 81 שו " ת הרשב " ש , סימן תקיח . והשווה מחזיק ברכה לחיד " א , יורה דעה , סימן עט , ס " ק ב . רבי יעקב סופר בספרו כף החיים , יורה דעה , ח " ב , לא ע " א , ציין רק את הדעות האוסרות . לעומתו , רבי חיים פלאג ' י , מגדולי רבני איזמיר במאה ה , 19 ציין סגולה זו אך לא התייחס לבעייתיות ההלכתית הכרוכה בדבר . ראה רפואה וחיים , לה ע " ב . 82 משנה תורה , הלכות מאכלות אסורות , ב , ג . 83 פירוש הרמב " ן לתורה , ויקרא יא , ה . 84 שו " ת השמים החדשים , יורה דעה , סימן ה . 85 בן איש חי , שם . פוסקים נוספים שאסרו זאת הם רבי יצחק אבן דנאן ( פאס , , ( 1900 – 1836 שו "ת ליצחק ריח , ליוורנו תרס " ב , ח " ב , י ע " ב , אות מ ; וכן רבי יוסף בן נאיים ( פאס , , ( 1961 – 1882 נוהג בחכמה , עמ ' קלה – קלו . וראה גם במקורות שהביא בשן , הורים וילדים , שם . 86 שו " ת קרית חנה דוד , ח " ב , סימן יד . 87 ראה שו " ת ים הגדול לרי " מ טולידאנו , קהיר תרצ " א , סי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן