עצמות וגולגלות

עצמות : אנגלית : ; Bones ערבית : עט ' ם , עטאם ייחוס כוח מאגי ורפואי לעצמות אדם הוא תופעה קדומה ביותר . בין רצף סיפורי הנסים על הנביא אלישע שבספר מלכים ב ' ( יג , כ - כא ) מתוארת תחיית אדם שמת בעקבות מגעו 33 משיחות אלה תפסו מקום חשוב בשימור הגופה ולעתים אורכן הגיע למאות מטרים . ראו אנציקלופדיה מקראית , שם . 34 על תקופת חייו , פועלו וחיבוריו של רבי בנימין בינוש ראה אטקס , בעל השם , עמ ' . 41 – 35 35 אמתחת בנימין , סימן לה . 36 על החוקים הסימפתטיים של המאגיה , חוק הדומות וחוק המגע , לפי התיאוריה של ג ' פרייזר , ראה פרייזר , הרצאות , עמ ' ; 40 – 37 פרייזר , ענף הזהב , א , עמ ' . 214 – 52 37 אפלבוים , טיפול , ח " א , עמ ' רסב – רעא . עם עצמות הנביא . הנביא עצמו אינו חוזר לתחייה , אך גופו המת מהווה באופן נסי מקור לחיים ולחיוניות . האמונה בחיוניות שרידי גופו של אדם קדוש , כפי שעולה מהסיפור המקראי , רווחה בעולם הנוצרי של ימי הביניים . בתקופה זו פשט פולחן של שרידי קדושים ( רליקיות , , ( relics שבמסגרתו שמרו מאמינים נוצרים בקנאות על חלקי גופותיהם של קדושים נוצרים תוך שהם מייחסים להם סגולות מאגי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן