פרק א הרפואה והפרמקולוגיה של ימי־הביניים והעת החדשה: קווים, מאפיינים, עקרונות ותמורות

הואיל וחיבור זה עוסק בתולדות הרפואה וסממני המרפא בספרות היהודית במזרח ובמערב , נסקור בקצרה את הקווים והמאפיינים של הרפואה בעולם הערבי ובאירופה הנוצרית בימי הביניים ובעת החדשה .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן