הרופא טוביה הכהן ממיץ כפי שמופיע בשער לספרו "מעשה טוביה"