תוכן העניינים

פתחדבר 9 מבוא 11 מצב המחקר בתחום הרפואה היהודית הקדומה ; 11 המסגרת הכרונולוגית ; 13 התחום הגיאוגרפי של המחקר ; 14 ספרות התקופה ומקורות המחקר ; 15 א . ספרות רפואית כללית ; 15 ב . ספרות רבנית דתית ; 26 הערכת המקורות ; 29 זיהוי סממני המרפא במקורות ההיסטוריים ; 30 סוגיות הלכה בעלות זיקה לחומרי מרפא בספרות חז "ל ובספרות הרבנית ; 31 תבנית הערכים ; 34 הערות מתודולוגיות 35 פרק א : הרפואה והפרמקולוגיה של ימי הביניים והעת החדשה : קווים , מאפיינים , עקרונות ותמורות 37 הרפואה באירופה בימי הביניים ובעת החדשה ; 37 הרפואה באירופה בין המאות החמישית והארבע עשרה ; 37 הרפואה באירופה בתקופת הרנסנס ; 39 הרפואה באירופה במאות ה – 17 ה ; 40 19 הרפואה המערבית : שיטות טיפול , סממנים רפואיים ועקרונות פרמקולוגיים ; 41 הרפואה בעולם הערבי מוסלמי בימי הביניים ובעת החדשה ; 44 הרפואה בין המאה ה 7 לראשית המאה ה ; 44 16 הרפואה ברחבי האימפריה העות ' מאנית ) ; 44 ) 1914 – 1517 הרפואה הערבית : שיטות טיפול , סממנים רפואיים ועקרונות פרמקולוגיים ; 45 אימוץ צמחי מרפא חדשים במהלך התקופה : רקע היסטורי ; 46 א . מעברי גידולים...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן