איגרת תימן

הוא מרחיב את הדיבור על הנושא ( אצל שילת , עמ ' קנז ) ומתאר את השלבים של ביאת המשיח – אף על פי שעל כל אלה הוא אמר במפורש בהלכות מלכים שאין לעשותם : אבל איכות עמידת המשיח ובאיזה מקום יראה – בתחילה יראה בארץ ישראל , כי בארץ ישראל תהיה תחילת הראותו , שנאמר ( מלאכי ג ' : ( 1 [ הנני שלח מלאכי וּפנה דרך לפני ] וּפתאם יבוֹא אל היכלוֹ האדוֹן אשר אתם מבקשים וּמלאך הבּרית אשר אתם חפצים הנה בא אמר ה ' צבאוֹת ' . אבל איכות עמידתו דע שלא תדע עמידתו קודם היותה עד שיאמר עליו שהוא בן פלוני וממשפחה פלונית , אבל יעמוד איש שלא נודע קודם הראותו , והאותות והמופתים שיראו על ידו הן הן הראיות על אמתת יחוסו , שכן אמר הקדוש ברוך הוא כשספר לנו עניין זה ( זכריה ו : ( 12 ' הנה איש צמח שמוֹ וּמתחתיו יצמח ' . ואמר ישעיהו ( נג 2 ) כמו כן כשיראה מבלי שיודע לו אב ואם ומשפחה : ' ויּעל כּיּוֹנק לפניו וכשרש מארץ ציּה [ לא תאר לוֹ ולא הדר ונראהוּ ולא מראה ונחמדהוּ ] ' . ואחר שיגלה בארץ הצבי ויקבץ כל ישראל לירושלים ולשאר ארצות . אז תמשך האומה ותתפשט מזרח מערב עד שיגיעו לכם אל ארץ תימן וליושבים אחריכם בארץ הודו , שכן כתוב על ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן