שלושה עשר עיקרים

בסוף הקדמתו לפרק חלק הרמב " ם מביא את שלושה עשר העיקרים המפורסמים שלו . העיקר השנים עשר דן בימות המשיח : היסוד השנים עשר – ימות המשיח . והוא להאמין ולאמת שיבוא , ולא יחשוב שיתאחר ; אם יתמהמהּ חכּה לוֹ ( חבקוק ב , ( 3 ולא ישים לו זמן ולא יעשה לו סברות במקראות להוציא זמן ביאתו – וחכמים אומרים ( סנהדרין צו ע " א ) ' תיפח רוחן של מחשבי קיצין ' . ושיאמין שיהיה לו יתרון ומעלה וכבוד על כל המלכים שהיו מעולם , כפי מה שניבאו עליו כל הנביאים ממשה רבנו ע " ה עד מלאכי ע " ה . ומי שהסתפק בו , או נתמעט אצלו מעלתו , כפר בתורה , שיעד בו בתורה בפירוש בפרשת בּלעם ופרשת אתם נצּבים . ומכלל יסוד זה שאין מלך לישראל אלא מתוארת שם הידרדרות , ולא קדמה . גם שם ה ' מתואר בלשון סבילה ולא פעילה . ראו לעיל בהקדמה לספר זה . 17 באיגרת תימן ( שנדון בה לקמן ) הרמב " ם מסביר , שכדי להביא את המשיח יש לחזור בתשובה ; וחזרה בתשובה היא תהליך , לא אירוע . 18 לעומת זאת , הרב אבינר טוען שלדעת הרמב " ם ' עיקר עניין המשיח [ ... ] החזרה לארץ ישראל והחזרת מלכות בית דוד ' ( אבינר , הלכות משיח , עמ ' . ( 28 19 על המילים האלה ראו : קלנ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן