פרק ז ימות המשיח

הרמב " ם בחר , כאמור , לסיים את מפעלו העצום , ספר משנה תורה , בדברים האלה ( ספר שופטים , הלכות מלכים ומלחמות יב , ה ) : ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות , שהטובה תהיה מושפעת הרבה , וכל המעדנים מצויין כעפר , ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה ' בלבד . ולפיכך יהיו חכמים גדולים ויודעים דברים הסתומים העמוקים , וישיגו דעת בוראם כפי כוח האדם , שנאמר : ' כּי מלאה הארץ דעה את ה ' כּמּים ליּם מכסּים ' ( ישעיה י . ( 9 הלכה זו באה בסופם של פרקים יא - יב . הפרקים האלה דנים בימות המשיח וחותמים את החלק הפוליטי ביותר במשנה תורה , הדן בשאלה מהו המשטר הנכון לפי ההלכה . יש מי שרוצים לראות בחלק זה ובמיקומו בספר הכרזה סמויה של הרמב " ם המעידה שהוא כתב את משנה תורה בתור חוקה למדינה המשיחית . אם כך ואם אחרת , אין כל ספק שהרמב " ם הרבה לדון בימות המשיח בחיבוריו השונים : בהקדמתו לפירושו לפרק ' חלק ' במשנה סנהדרין י ; בשלושה עשר העיקרים ; בהלכות תשובה פרק ט ; בהלכות מלכים פרקים יא - יב ; במורה נבוכים ג , יא ; באיגרת תימן ובאיגרת תחיית המתים . בכל המקומות האלה ( שציינתי לפי סדר כתיבתם ) ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן