מי אוהב את ה'?

הכול מסכימים שאנו מצווים לאהוב את ה ' . הרמב " ם מביא מצווה זו בתחילת ספר המצוות שלו ( עשה , ג ) : והמצוה השלישית היא שצונו לאהבו יתעלה . וזה שנתבונן ונשכיל מצותיו ופעולותיו עד שנשיגהו ונתענג בהשגתו תכלית התענוג , וזאת היא האהבה המחויבת . ולשון ספרי ( פ ' שמע ) לפי שנאמר ואהבת את ה ' אלהיך ( דברים ו – ( 5 איני יודע כיצד אוהב את המקום . תלמוד לומר : והיוּ הדברים האלּה אשר אנכי מצוּך היּוֹם על לבבך ( דברים ו 6 ) שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם . הנה כבר בארו לך כי בהשתכלות תתאמת לך ההשגה ויגיע התענוג ותבוא האהבה בהכרח . וכבר אמרו שמצוה זו כוללת גם כן שנדרוש ונקרא האנשים כולם לעבודתו יתעלה ולהאמין בו . וזה כי כשתאהב אדם תשים לבך עליו ותשבחהו ותבקש האנשים לאהוב אותו . וזה על צד המשל כן כשתאהב האל באמת כמה שהגיעה לך מהשגת אמיתתו הנה אתה בלא ספק תדרוש ותקרא הכופרים והסכלים לידיעת האמת אשר ידעת אותה . ולשון ספרי ( שם ) ואהבת את ה ' אלהיך – אהבהו על הבריות כאברהם אביך שנאמר ואת הנפש אשר עשׂוּ בחרן ( בראשית יב . ( 5 ר " ל כמו שאברהם בעבור שהיה אוהב השם כמו שהעיד הכתוב ( ישעיהו מא 8 ) [ ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן