משנה תורה – מדוע?

עד כה ראינו ש ' החכמות ' ( ' מדעים ' בלשוננו ) , ש ' עמודן ' שווה ל ' יסוד היסודות ' הן חכמות הפתוחות לפני כל בר – דעת , יהודי או נכרי . בדיקת הסיבה לכתיבת משנה תורה תחזק את טיעוני זה . בסוף הקדמתו למשנה תורה , סעיפים לז - לט , הרמב " ם עצמו מסביר מדוע כתב את חיבורו : ובזמן הזה תקפו צרות יתרות , ודחקה שעה את הכול , ואבדה חכמת חכמינו ובינת נבונינו נסתרה – לפיכך אותן הפירושין וההלכות והתשובות שחברו הגאונים וראו שהם דברים מבוארים , נתקשו בימינו , ואין מבין עניניהם כראוי אלא מעט במספר ; ואין צריך לומר התלמוד עצמו , הבבלי והירושלמי , וספרא וספרי והתוספתות , שהם צריכין דעת רחבה ונפש חכמה וזמן ארוך , ואחר כך ייוודע מהם הדרך הנכוחה בדברים האסורים והמותרים , ושאר דיני התורה היאך הוא . ומפני זה נערתי חוצני , אני משה ברבי מיימון הספרדי , ונשענתי על הצור ברוך הוא , ובינותי בכל אלו הספרים , וראיתי לחבר דברים המתבררים מכל אלו החיבורים בעניין האסור והמותר , הטמא והטהור עם שאר דיני התורה כולם , בלשון ברורה ודרך קצרה , עד שתהא תורה שבעל פה כולה סדורה בפי הכול בלא קושיא ולא פירוק , לא זה אומר בכה וזה או...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן