'חכמות' בהקדמת הרמב"ם לפירוש המשנה

שני דיונים של הרמב " ם שופכים אור על שאלתנו – מהן החכמות שעמודן שווה ליסוד היסודות – מזוויות בלתי צפויות : האחד בפירוש המשניות והאחר במשנה תורה . בהקדמתו לפירוש המשניות הרמב " ם מייחד דיון צדדי ארוך למשפט ממסכת ברכות ח ע " א : ' אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע אמות שלהלכה ' . ואלה דברי הגמרא שם במלואם : אמר ליה רבא לרפרם בר פפא : לימא לן מר מהני מילי מעלייתא דאמרת משמיה דרב חדא במילי דבי כנישתא ! אמר ליה , הכי אמר רב חסדא : מאי דכתיב ( תהלים פז 2 ) אהב ה ' שערי ציּוֹן מכּל משכּנוֹת יעקב ? אוהב ה ' שערים המצוינים בהלכה יותר מבתי כנסיות ומבתי מדרשות . והיינו דאמר רבי חייא בר אמי משמיה דעולא : מיום שחרב בית המקדש אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד . ואמר אביי : מריש הוה גריסנא בגו ביתא ומצלינא בבי כנישתא , כיון דשמענא להא דאמר רבי חייא בר אמי משמיה דעולא : מיום שחרב בית המקדש אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד – לא הוה מצלינא אלא היכא דגריסנא . רבי אמי ורבי אסי אף על גב דהוו להו תליסר בי כנישתא בטבריא לא מצלו אלא ביני עמודי , היכא דהוו גר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן