'חכמה' מה היא?

יש לדון בשאלה מי הוא החכם שחכמתו כוללת חכמות ( מדעים בלשוננו ) שעמודן שווה ליסוד היסודות . הרב דון יצחק אברבנאל היה בטוח שהוא יודע . וכך הוא כותב : למה בספר המדע כתב הרב בעיקר הראשון , ' יסוד היסודות ועמוד החכמות ' , והיה ראוי שיאמר ' אחד מהיסודות ' ולא ' יסוד היסודות ' ? ומה לנו לדעת אם היסוד הזה הוא עמוד החכמות הנכריות אשר לא מבּני ישׂראל המּה ( מלכים א ט 20 ) אם לא ? כמה דברים מפריעים לאברבנאל . בראש ובראשונה : מדוע ידיעת קיומו של ' המצוי הראשון ' ( ' יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון ' ) חשובה מיסודות אחרים ? אברבנאל הבין היטב שהרמב " ם ניסה להחדיר את המטפיזיקה ללב לבה של 6 ראו קלנר , תורת העיקרים , עמ ' . 55 - 48 ב ' שמונה פרקים ' , פרק ו , הוא אכן מוזכר : כ ' אצל כביר ' . ואולם , למרבה הפליאה , רעיון זה אינו מופיע בי " ג העיקרים . 7 הנבואה היא העיקר השישי בי " ג העיקרים . 8 בריאת העולם אינה מוזכרת כעיקר במהדורה הראשונה של י " ג העיקרים ; ראו קלנר , תורת העיקרים , עמ ' . 55 - 48 9 שילת , איגרות הרמב " ם , ב , עמ ' תפג , תפה - תפו . 10 כאמור , ' אצל ' מתורגם כאן ' יס...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן