להבדיל: 'אמונה' על פי 'הברית החדשה'

להבנת הדברים תועיל השוואה בין השימוש שעשו חז " ל בפסוק בחבקוק לשימוש שעשה בו השליח פאולוס באיגרת אל הרומאים . פאולוס אינו קושר בין אמונה המביאה לידי צדקה ( = צדיקות ) והמובילה לגאולה ובין שמירת מצוות , והוא עקיב בעניין זה : כּי לא אבוֹש מבּשרת המּשיח אשר גּבוּרת אלהים היא לתשוּעה אל כּל מאמין היּהוּדי בּראש וגם היּוני . כּי בהּ נגלתה צדקת אלהים ממּקוֹר אמוּנה למען נחיה באמוּנה כּכּתוּב ' וצדיק בּאמוּנתוֹ יחיה ' ( א . ( 17 - 16 ועתה מבּלעדי התוֹרה יצאה צדקת אלהים לאוֹר אשר העידוּ עליה התוֹרה והנביאים . וצדקת אלהים בּאמוּנת ישוּע המּשיח נתוּנה לכל בּני אדם לבני אמנים כּלּם כּי אין מבדּיל . כּי כּלּם חטאוּ ויּסּגוּ מאחרי כבוֹד אלהים . וּבחנוֹ חנם כּלּם יצדקוּ ( ג . ( 24 - 21 כּי לוּ נצדק אברהם בּמעשׂיו נאוה לוֹ תהלּה אל לא לפני אלהים ( ד . ( 2 כּי לא בגלל התוֹרה בּאה ההבטחה לאברהם וּלזרעוֹ להיוֹת יוֹרש הארץ כּי אם בּגלל צדקת אמוּנתוֹ : ( ד . ( 13 וּמפּני זה אין הדבר בּיד הרצה ולא בּיד הרץ כּי אם בּיד אלהי החנינה ( ט . ( 16 וּמה היא אמרת כּי קרוֹב אליך הדבר בּפיך וּבלבבך וזה הוּא דבר האמוּ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן