'אמונה' על פי חז"ל

האמירה ' וצדיק בּאמוּנתוֹ יחיה ' ( חבקוק ב 4 ) אמנם מוזכרת רק פעם אחת בתלמוד הבבלי , אך בהקשר שניתן ללמוד ממנו רבות על הבנתו של בעל הסוגיה את המושג ' אמונה ' : דרש רבי שמלאי : שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשה , שלש מאות וששים וחמש לאוין כמנין ימות החמה , ומאתים וארבעים ושמונה עשה כנגד איבריו של אדם . אמר רב המנונא : מאי קרא ? ' תוֹרה צוּה לנוּ משה מוֹרשה ' [ דברים לג . [ 4 [ מקשה הגמרא : אבל המלה ] תורה בגימטריא שית מאה וחד סרי הוי [ = שווה [! 611 [ ומיד עונה : ] ' אנכי ' ו ' לא יהיה לך ' [ שמות כ 3 - 2 ] מפי הגבורה שמענום . בא דוד והעמידן [ את המצוות ] על אחת עשרה , דכתיב [ תהלים טו ] : '[ מזמוֹר לדוד ה ' ] מי יגוּר בּאהלך מי ישכּן בּהר קדשך . הוֹלך תמים וּפעל צדק ודבר אמת בּלבבוֹ . לא רגל על לשנוֹ לא עשׂה לרעהוּ רעה וחרפּה לא נשׂא על קרבוֹ . נבזה בּעיניו נמאס ואת יראי ה ' יכבּד . נשבּע להרע ולא ימר . כּספּוֹ לא נתן בּנשך ושחד על נקי לא לקח עשׂה אלּה לא ימּוֹט לעוֹלם ' [ ... ] . בא ישעיהו והעמידן על שש , דכתיב [ ישעיהו לג : [ 15 ' הלך צדקוֹת ודבר מישרים מאס בּבצע מעשקּוֹת נער כּפּ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן