עמדות שונות בספרות חז"ל

בספר זה אני טוען שלפי הרמב " ם אין הבדל מהותי בין היהודי לנכרי : ' צלם אלוהים ' קיים במידה שווה בישראל ובאומות העולם . לטיעון זה קשור טיעון משני : התורה לא ניתנה 39 ראו הדיון על האליטיזם של הרמב " ם לקמן בפרק ב . 40 ראו תשובותיו לר ' עובדיה גר – צדק ( ראו קלנר , פארטייטשט ) ותשובה קמט והדיון לקמן בפרק ז . 41 ייתכן ששאלות דומות עלו בעולם ההלניסטי . ראו כהן , התחלות . 42 ' אין להעניק דבר ליהודים כאומה , אך יש לתת הכול ליהודים בתור אזרחים ' . דברים אלה אמר קלרמון – טונר ( , ( Clermont - Tonnerre ציר האספה הלאומית הצרפתית אחרי המהפכה . גישה זו , שהביאה לכינוס הסנהדרין על ידי נפוליון , מהדהדת עד עצם היום הזה בתודעה היהודית . היא גם לישראל לפי ' תכנית אב ' שקבע הקדוש ברוך הוא מראש . משמע שעמים אחרים היו יכולים , באופן עקרוני , להיות מקבלי התורה . זה לא קרה . התורה ניתנה לישראל , וישראל היה לעם הנבחר . זו אמת היסטורית בעיני הרמב " ם , אך לא אמת הכרחית . עמדה זו , המתאימה לפשוטו של מקרא , קיבלה ביטוי בכמה ממאמרי חז " ל . הדעת נותנת שרוב קוראי הספר הזה יופתעו מכך משום שהורגלו לראות ברש " י פשוט...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן