טבלה :2 גידולי השדה השונים במרגו בשנים 1913 ו־1915 מקור: דוח רוזנהק ,1916 עמ' .25 הערות: הקטר – יחידת מידה שערכה 10 דונם מטרי; קווינטל או צנטנר – יחידת מידה שערכה כ–100 ק"ג