טבלה :1 התפתחותה של אוכלוסיית מרגו צ'יפליק בשנים 1914-1898 מקורות: יק"א – דוחות שנתיים; דוח רוזנהק ;1916 אלגזי ,1994 עמ' ;79-76 רישומי משפחות מתיישבים שנאספו על–ידי גב' רחל שפירא–מרימוביץ ז"ל ונמסרו לי על–ידי אחותה תבדל"א גב' שולמית בנק; וינשטוק לוריא .2009