מפתח יצירות ספרות ואמנות

אדולף ( ב ' קונסטאן ) 137 , 137 העי 27 איליארה ואוריסאה ( הומרוס ) 14 ארכה ( ז " פ סארטר ) -138 118 בדלתיים סגורות ( ז " פ סארטר ) 39 הע' 132 , 83 גיל התבונה ( ז " פ סארטר ) 120 , 119 גיקומר ביריס ( גי ג ' ויס ) 106 גראריורה ( יי ינסן ) 64 גרגנטואה ופנטגרראל ( 0 י רבלה ) 101 לבר והיפוכו ( אי האקסלי ) 67 , 67 העי 45 דברי ימי תועבת העולם ( ח ' ל ' בורחס ) , 108 108 העי 58 רון קיחוטה ( סרווכטס ) 134 , 93 , 87 . 86 דיוקן האמן כאיש צעיר ( גי ג ' ויס ) 122 האחים קאראמזרב ( ם " מ דוסטוייבסקי ) 34 האיש ללא תכונות ( ר ' מרסיל ) 121 ההר סנט ויקטואר ( פ ' סזאן ) 60 הזעקת ( א ' מונק ) 55 ה בריך " הירוק ( גי קלר ) 90 העי 91 , 13 העי 5 נ המטוטלת של פרקו ( אי אקו ) , 117 - 116 116 הע ' 74 המשפט ( פי ק 5 קא ) וחוו 115 הע ' 73 הקול והזעם ( וי פוקנר ) 104 . 91 הקנאה ( אי ררב - גריה ) 94 הקתדראלה של רואן ( קי מונה ) 54 הר הקסמים ןתי מאן ) 114 . 114 , 86 העי 70 התמדתו של הזיכרק ( ס דאלי ) 57 , 56 זכרונות אדריאנוס ( מי יורסבאר ) 87 זירמיבל ( אי זולא ) 120  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן