תוכן העניינים

פתח דבר 9 מביא 11 פרק ראשון — מתאדיות כמטקיזיקה 17 לוגיקה של חדר מראות ; 17 פשטות , פרטיות , תאולוגיה , 21 חפיסה ובריאה , 26 הרמוניה ( השתקפות הדדית - , 28 רצונו של המחוקק ופעולותיו של האדריכל ; 30 הסוחר והאפסים שלו - תולדות ההתקבלות של תורת המונאדות ; 30 פוטנציאל מודרניסטי בתורת המונאדות 5 ג : רקונסטרוקציה של התשתית המטפיזית של המונאדולוגיה 42 פרק שני - העידן המונאדי : מינאדיית ומודרניות 46 ארבעה מובנים של המונח " מודרניות " ; 46 פרדיגמות מודרניסטיות : 51 הפרדיגמה המודרניסטית כמוכאדולוגית 53 פרק שלישי - פואטיקה מוגאדולוגית של הרימן 85 הרומן כמכלול קוסמולוגי ; 85 מודל מ > נאדולוגי של הרומן ; 90 אנשים ללא גולגולות - דמות ומונאדה ; 97 הקרטוגרפיה של היקום התודעתי ; 107 היקום הטדד , או היכן מרכז העולםז 112 פרק רביעי - קוסמולוגיה אינטימית ; קריאה מונאדולוגית ברומן ארכה לסארטר 118 ארכה כמקרה מייצג של הרומן המודרניסטי ; 118 קולוניה של רוחות : אופן חקיןם כתודעה ; 123 סוליפסיזם פלורליסטי ; 128 ביך סובייקטיביות מונאדית ; 130 המניפסט של הרומן המוכאדולוג > 1135 היקום המונאדולוגי ככדיון 136 סיכום 1...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן