תמונה מסי :3 >וקו אונו, '1961 scui pica בישבה בחלל של גלריה ןלצדה זוג מספרים גדולים, היא הזמינה את הצופה לגוור מעליה את בגדיה ולהפשיטה. ביודעין ביקשה יוקו אונו בעבודה זו להרוס את המסורת. הרס המסורת אפשר לה לשמור ולמסור הלאה את המסורת של מהרסי המסורת הדנאכיה