תמונה מס' :1 אזץ אטגיה: "פרוצה'/ פר>ז 1921 היא יושבת על כיסא כפתח הכית ותוחבת קלות את מרפקה פנימה - או שכך נראה הורות לזווית הצילום שבחר הצלם — כך שכשיבואו לעוצרה על הימצאות כרשות הרכים, יישאר לה פתח למשא ומהן