ביבליוגרפיה

טקסטים ( בנרסף לרשימת הגרסאות שבעמי 20 - 17 ) כתכ יד לונדון , דוד סופר , 5 אשכנז שנת ס " א ( . ( 1301 כתכ יד ורשה ( המכון להיסטוריה יהודית ) , 253 המחצית השנייה של המאה החמש עשרה . כתכ יד פרמה 2295 ( רה ררסי , ( 563 אשכנז , המאות השלוש עשרה רהארבע עשרה . כתכ יד מנציסטר גאסטר , 66 פרס . המאה השמונה עשרה , אסעי ' י 6722 ( רוסיה ) . אסע " י 4 * 127 ( ספרד ) , אסע " י 4919 ( לוב ) . אסע " י 5908 ( הורי ) , להמן , מאיר . האפיפיור אלחבן ( תרגום : יי פינטשעווסקי ) , אודסה תת " ה . ךער ( א ! גליקליכער פא ^ ער אךער רער פא ? סט אלחנן היסטארל ' ^ ער ךאמאן איכער 7 עצט פון א . י , כוככינדער ) , ווארשא תרס " ג . ' . ךאס גערריבטע קינה פערלאג פון אלעזר שענקעל , פאדגררזע ביי קראקוי תרס " ד , , Z רבי שמעון הפייטן , יוי ' ל ע ' יי אלעןר שענקיל ( ללא ציון המקרר לתרגום ) . פאדגורזע ליד קדאקא תרס " ר . , ספר תולדות רכי שמעון הפייטן . ... מיר האבען ךאס איבערגעזעצט אויף T oer ררארשא תרפ " ד . T האפיפיור היהודי ( תר ; ום : א " ל יעקכוביץ ) , תל אביב . 1936 , הקדוש ממגנצא ( תרגום : יעקב גליס ) ירושלים תש " ט . ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן