הפואטיקה של החטיבה הספרדית ותכליתה

שבי הבוטחים משמרים מסורת על א 7 ד 7 ת בבר של הרשב ' יא שנגנב בירי בוצרים . היה לאפיפיור ( ובלשון שלשלת הקבלה — שר ) ולבסוף שב ליהדותו וקידש שם שמים . ואולם כבר במבט ראשון ניתן לראות כי יש הבדלים בין שבי הנוסחים , רכי נוסח כתב יד ורשה (* 6 ) ארוך יותר מנוסח שלשלת הקבלה (* . < 5 נוסח כתב יר ורשה (* < 6 כולל 43 ראה : שוחט , קידוש השם , עמי , 133 44 ראה ; שלמה / י וירגה , שבט יהודה , ירושליס תש " ז . עמי קנא ( הספר נדפס לראשונה בסביבות שנת . ( 1550 ראה גם שוחט . שם . 45 אפשרות זו קלושה במקצת שכן יהיה עלינו לומר שמחיקות הצנזור נעשו לאחר שנת , 1701 שנת העתקתו של כתב יד אוקספורד כודליאנה מ . IN , Op / > . Add Qu שהמעתיק העתיק את נוסח כתב יד אוקספורד כלא להתייחס למחיקות הצנזור . 46 ראה על כך בפסקה שיוחדה לכתב יד זה בקטלוג של נויכאואר : A . Ncubuuei ; Catalogue of the Hehnw Manuscripts in ! he Bodleian Library , Oxford 1994 ( I 886 ) , col . 1128 ארבע עשרה מרטיפמרת בסדר הזה . 0 , N , 0 , M , L J £ 1 . H , E M , C . B A | בערד י נוסח שלשלת הקבלה כרלל רק תשע מרטיפמרת ; N , M , L . K J ו tf . 0...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן