חטיבה I החטיבה הספרותית שבעקבות כ"י לונדון, דוד סופר 5 וכ"י פרמה, 3507

ראשיתה של חטיבה זו , הכוללת שלוש עשרה גרסאות (*! , , , 18 * , [ 6 * , 4 * , 3 * Tr * , ( 47 * 38 * 35 * 33 * 29 * , 22 * , 21 כגרסת כתב יד לונדון , דרד סופר , )*!( 5 שהועתק בשנת . 1301 זאת אפוא גרסת התימה הקדומה ביותר וכך מסופר בה : ' rcn בן אחר היה לוי שמעון שנשתמד וסוף היה אפיפיור ועשה תשרכה שמסר עצמו למיתה . ויסד אותר אביו לזכררן כמר שאמ ' כאן אל חנן בכי כדת להשפר וליפות נחלתו בנועם עם ישראל . גרסה זו קצרה ביותר וכוללת רק ארבע מוטיפמות מתוך הקבועה . ( N , M . D , Rj ארוכה ממנה בהרבה ומפותחת מאוד היא הגרסה שבכתב יד פרמה (* : ( 2 מעשה ברי שמעון הגדול שבא מבית דוד ובא בעיר אחת ושמה אלמניא ונשא שם אשה מגדולי המלכות , ושמע רבי גרשום והלך גם הוא למגכצא . רגם רבי גרשום יסד הרבה סליחות על הגזירות וגם דכי שלמה הבבלי היה בדורם והיה דר באספמייא רבתי מגזירת סיליוס הרשע שהיו לוקחים היהודים וכותשי בגיתות ונעשה כס בימיו שלקחו זקן אחד וכתנוהו בגת ובשמטה הקורה והרגה כל סביביה ונתבטלה הגזירה ויסד על 7 ה סליתות אבי ירם אירא , וכשבא רבי גרשום אצל רבי שמעון קבלו כסבר פנים יפות ולמדו תורה . לרבי שמעון הי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן