המתכונת הביוגרפית בטיפוס הסיפורי AaTh 671

הטיפוס הסיפורי שהוצג כאן בברי על פי המתכונת הביוגרפית של הגיבור העממי , כפי שהגדיררה חוקרים שרכים . " חלוץ לפני המתנה שהציג דגם של מתכונת ביוגרפית משותפת לגיבורים עממיים היה החוקר האוסטרי ! ז * 1 ז ו גיאורג פרץ האן ( Johann , ( Georg von Hann אשר על יסוד ניתוחן של ארבע עשרה בירגרפיוה סיפוריות של גיבורים עממיים הציע מתכונת ביוגרפית בת שש עשרה נקודות המשותפת לכל אותם הגיבורים . הדגם המכונה " הגירוש והשיבה " , כולל את הנקודות האלה : " 52 סקירה מפורטה על חוקרים שעסקו במתכונת הביוגרפית של הגיברר העממי ראה אצל : Archer lorTay . " The hicalBiograp Pattern in the Tradiiionul Nairn live " , Joiinud 1911 ? MZn \ theFolklore hwihuw . 1 ( [ % 4 ) h pp . I 14 - 129 ; Dundee pp , Folklore , 142 - 144 צורות ותככים בסיפור העממי ( ערכה : ערבה צ ' יצ ' יל ) , ירושלים תש " ל . עמ ' זב — לב ; הנ " ל . " דמות המשיח כגיבור עממי " , מחניס . קכד ( תש ' יל ) , עמי קיר - קכה . 53 האן העלה את האפשרות , בי קיימת מתכונת ביוגרפית של גיבור עממי , בהערות לאםרכת סיפורים מן הבלקאן שפרסם כשנת . 1864 הדגם בן שש עשרה הנקו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן