פרק שני אסתטיקה וטענות משכנעות בהגותו של ברוך קורצווייל

כמה בעירת מסובכות דר בזר מתעוררות במאנו לתאר את אמת המידה של טעמו של קררצווייל , ראשית נציין כי קררצררייל נהג לערב תדיר בין שיקולים אסתטיים ובין שיקולים אידאולרגיים ערכיים , תפיסות פרשניות והבנתו את הדת היהודית . ' למרות זאת יש לבדוק אם העמיד קורצווייל גם ערכים אסתטיים עצמאיים , נקיים מכל אידאולוגיה או נתונים הלקוחים משדות . crnnx VT ועוד עלינו לבחון את סוגיית ההתקבלות של ההשקפה האסתטית של קורצווייל בשיח האקדמי ובתודעה התרבותית הישראלית . אבר באים לבחון את הכללים המנחים כשיטתו האסתטית של קורצרוייל מנקודת ראות המאחדת את שלרשת ההיבטים שהזכרנו . נקודת ראות דו מבקשת לראות בדרישותיו האסתטיות של קורצורייל קובץ של " הגדרות משכנעות ' / שמטרתן בחשבון אחרון להטות את תשומת הלב הציבורית ואת מרקד ההתעניינות התרבותי לערכים שקררצרוייל ביקש לקבעם כקברן של כללי הסתכלות ביקורתית . תחילה יש להבהיר את המושג " הגדרה משכנעת " ( . ( persuasive definition לדעת סטיררבסרן ( , ( Charles Leslie Stevenson הגדרה משכנעת מעניקה משמעות תפיסתית חדשה למילה מרכרח . כלא שהדבר ישנה מהותית את משמערתה האמוטיבית ; השימוש בהגד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן