פרק ראשון ודאות קמאית ומתודה - פנומנולוגיה בנוסח קורצווייל

אפיונו של קורצווייל כהרמנויטיקן וכפכרמנרלרג הוא משימה סבוכה במיוחד משום שלא ברררה נקודת המרצא הפרשנית שלו , ומטרת פרשנותו אינה תמיד גלריה לעין . אפילו לא לעין בעליה . אפשר להעלות כמה השערות לכאן ולכאן באשר לנקודת המוצא הפרשנית של קררצורייל : אפיסטמולרגית מצד אחד ראונטולוגית מצד אחר . כן הוא הדבר באשר למטרת הפרשנות , שתכליתה היא לעתים אידאולרגית לאומית ולעתים אסתטית גתדא . הפרשנות של קררצורייל היא כל אלר גם יחד . קררצוריל עצמו חרשף במקצת את ריבוי הפנים הזה כהקדמה לספרו ספרותנו החדשה - המשך או מהפכה ; מאז שאני עוסק כמחקר הספרות רואה אני בדיונים היסטוריים ביוגראפיים הכנה כלבד לעבודה העיקרית והמכרעת של החוקר : הרי הרא הניסיון לגלות את החרקירת האימננטית של היצירה האמנותית , היינר לחדרר למשמערתה האסתטית והרוחנית . ומאחר שכל יצירה אמנרתית אמיתית היא חזות פנרמנאלית של מציאות מסרימת היא ממילא ררויה מדעת או בלא יודעים , בעיות האופייניות למציאות החשופה , ומאחר שמשך המציאות אינו יציב ולא יתכן להעבירו מתקופה לתקופה , משום שכל דרר רדרר רראה ארתה ראות אחרת , הולכים ומשתנים כצוק העתים העיצוב והתיאור ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן