תוכן העניינים

פתח דבר 11 מבוא 13 פרק ראשון : ודאות קמאית ומתודה — פנומנולוגיה בנוסח קורצווייל 25 א . המעגל ההרמנויטי — מכורח מגונה למרכיב מרכזי בשאלת הקיום סקירת תולדות הפנומנולוגיה ( וההרמנויסיקה ) מאסט ועד גדמר ; 26 ב . קורצווייל והמעגל ההרמנויטי - אמנות ההקשבה הדרוכה לטקסט 45 פרק שני : אסתטיקה וטעב > ת משכנעות בהגותו של ברוך קורציוייל 64 א , תחום העלסוק הראוי ליצירה ספרותית — קורצווייל לעומת לסינג ; 66 ב . אקווינס — מהות וצורה , טוב ויפה ; 72 ג . שופנהאואר — עצ > רת שטף הרצון ; 74 ד . ניטשה , קרוצ ' ה ובנימין - היפרדות האסתטי מן הערכי ושיבתו אליו במחצית הראשונה של המאה העשרים ; 79 ה . על משמעות היפה 89 פרק שלישי : העידן הפרוטסטנטי — קורצווייל על תאולוג > ה 94 א . הגותו של טילין כמפתח להכנת תפיסתו התא ו לוגית התר כותית של קורצווייל , 97 כ , מצווה הכאה כעברה — הפולמוס עס גרשם שלום בעניין שבתי צבי 112 י ג , קןרצווייל ואחד העם — פוטש למשיח השקר של הבינוניות ; 134 ר . קורצווייל והכנענים 140 י ת . ק > רצזוייל - כיו קאנט לברויאר . 7 1146 על תמנה ועיוורון - הסתירה כץ הצהרותיו העקרוניות של קורצווייל ובץ ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן