סדר הפרקים

א . לידתה של ימה 9 ראשית האדם לחרף הכנרת נ . חופי הכנרת סביכ סביב 15 בקעת בטירוה : כ * ת ' צידא ; אמת א ' דיכה ; כפר עקביה ( דרגה ); כורסי : מרצכ הגביל ונוקייב ; ר ! ל עיךגב ; תל ' סמרר ןרארן ); בית יו ח : חמת ' טבריה ; טבריה ! רקת ; בקעת גינרםרנ מגדל : חירבת מעיה ( חורבת מינים ); גיגוסר ; טבחת En ! nTCT כפר נהום : חורבת עיש ( חירכחעשי ) ג . הכנרת לשמותיה 65 אלה שמות הכברת ; " ילמה כקרא שמה כ 1 רת " 7 ד . מעגנים ונמלים קדומים 77 מעגן כורסי ! המעגן של כפר ' עקביה ; מעגן עירגפיה ; נמל סוסיתא ; רמעגו הקקו 0 סוסיתא : הרציף בתל ' הארן ( סמרה ) : מעגן צינכרי ; נמל מ 1 דל ; מעגן כנריוז : מעגן טבחה ; נמל כסר ' נהום : הדים מ 1 העבר ה . עגבי אבן ואבני קשירה קדומים 9 . 3 העוגן והתפתחותו - עבניס קדומים ועגנים " שוכללים ! היכן נמצאו ענבי האבו של הכנרתל משלתת ליכק וזוג העגגיס הראשוו ! & כני קשירה : הדים מז העכר ; אבני פולחן בדמות עגנים ו . תכונות היסוד של הימה 103 תולדות המחקר : ממדי הימה : שקיפות המיס ; הטמפרטורה של המים ! ההתא " דות ' אגן ההיקוות : מאזן תמים של הכנרת : הריכוד התרמי : הנוף מסביב לי...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל

הוצאת קיבוץ עין גב