השלב האחרון נהפעלת רע ןת־הקפהי, העברת השלל מן וז"שק" אל ה" הובלה"