מחלזונות הכנרת: סגרלין }למעלה משמאל); חלזון מנומר (מימין}; שחרור נחליס רבצלערני ולמטה משמ^ל); שחרור נוזלים חלק (מימין)