עוגן אב; על חרטום אניה מצרית, תבליט מהמאה הכ"גן לפנה"ס