הגשרון שהעביר FIN מי הצלמון םעל־פני ערוץ נרזל'עמרד