בקעת רקתי ה אב טילי ר:. צולם נ־924ו ע"י סאו־יסאלו.