פרק שני: המשפחה כתשתית לבניית זהות ביצירתה של גינצבורג