סקירת תופעות היסטוריות רלוונטיות לבחינת הזהות היהודית: