תרשים :1 דילמות, ערכים ופרקטיקות מתנגשות בפרשת הקישון