(?JEWISH RELIGIOUS ANARCHISM (DOES THE JEWISH RELIGION SANCTIFY STATE RULE

" חיבור זה הוא ניסיון להבין ... את הלוז התיאולוגי של ' אנרכיזם ' יהודי דתי , שחמישה אישים שונים אלה ) פרופ ' שלום רוזנברג , הראי " ה קוק , הרי " ד סולובייצ ' יק , הרב י ' עמיטל ופרופ ' גרשם שלום ( התייחסו אליו באופן חיובי ... ; זה גם ניסיון לחשוף את הפנים האחרות של דת ישראל ; דת , שקיבעה את האידיאה של שיוויון האדם , כבודו וחירותו ... ; דת , שהעמידה את ערכי המוסר והצדק מעל השליט עתיר הכוח , ומעל השלטון המדיני של מדינת היהודים . וכבר למדנו מחכמים , שהכוח , גם הפוליטי , גם הדתי – משחית " . ) מתוך המבוא לספר ( " קראתי בעיון רב ובהנאה רבה את ספרו החדש של פרופ ' אמנון שפירא , אנרכיזם יהודי דתי ... ; הספר מלומד , עשיר , מאלף , משכנע , וכתוב בשאר רוח . הוא יתרום תרומה חשובה להבנת אחד מרעיונות -היסוד של היהדות . הספר גם יתרום תרומה מבורכת לשיח התיאו - פוליטי הישראלי העכשווי ביחס למושגים כגון שוויון , כבוד האדם וחירותו . נוסף לכך , הוא תורם תרומה לחקר ההגות היהודית הדתית המודרנית . למשל , הדיון המרתק בהשקפתו הליברלית והאנטי - ריכוזית של ר ' שמשון רפאל הירש מתעד מימד חשוב בהגותו שטרם זכה לתשומת ל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל