10. אבא גורדין: יהודי, מהפכן, אנרכיסט (1964-1887)

אבי ( " הגאון מלומז ' ה " ) הגדּיל מאין כּמוהו ב " סדר טהרות " – סדרי המּשק והמּדינה – דּורשים טהור ונקּוי . אני לטהר יצאתי החברה – מסּחי , דּכּוי ומחלאות נצּול . לֹא שני לאמּים הם שני דּורות . גּם אני הפכתּי ב " סדר טהרות " . אלּא , שפרושו נרחב הרבה יותר : גּמרא בבלית לכל משניותיו , והן מה ברורות , ואינן נכונות על הלכה אחת לותּר . הפכתּי בו והפכתּי בו , ממּנּו לֹא אזוז , כּי קנּאות אבא ] אביו , הרב [ והתמדתו – לי מורשה . למּלעיגים , לסּפקנים ולמּיאשים – אבוז , כּי אאמין : יקיץ הקּץ על כּל משטר רשעה . " סדר טהרות " ( אבא גורדין , פרובלימות , ( 1960 אבא ( שמו המלא : אבא - מאיר ) גורדין היה בכיר התנועה האנרכיסטית שמוצאה ברוסיה של ערב המהפכה הבולשביקית ( , ( 1917 אשר זכה גם לחיות בישראל באחרית ימיו . באישיותו נתמזגו לבלי - הפרד זהויות שונות - מהפכן העולה על בריקדות בד בבד עם היותו הוגה דעות , מחנך , משורר עברי וסופר אידיש . חשיבותו גדולה כאקטיביסט וכאנרכיסט בעל תודעה עמוקה וכפולה - רוסית ויהודית . היה מעורב באופן אישי במהפכה הרוסית , במיוחד במוסקבה , בשנות הסערה הגדולה למן שנת , 1905 עב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל