2. קנאותו של פנחס בפרשנות הזוהר ("אנרגיה אנרכיסטית")

א ויּשב ישׂראל בשּׁטּים ויּחל העם לזנות אל בנות מואב . ב ותּקראן לעם לזבחי אלֹהיהן ויּאכל העם ויּשתּחוו לאלֹהיהן . ג ויּצּמד ישׂראל לבעל פעור ויּחר אף ה ' בישׂראל . ד ויּאמר ה ' אל משה קח את כּל ראשי העם והוקע אותם לה ' נגד השּׁמש וישב חרון אף ה ' מיּשׂראל . ה ויּאמר משה אל שפטי ישׂראל הרגו איש אנשיו הנּצמדים לבעל פעור . ו והנּה איש מבני ישׂראל בא ויּקרב אל אחיו את המּדינית לעיני משה ולעיני כּל עדת בני ישׂראל והמּה בכים פתח אהל מועד . ז ויּרא פינחס בן אלעזר בן אהרן הכּהן , ויּקם מתּוךְ העדה ויּקּח רמח בידוח ויּבא אחר איש ישׂראל אל הקּבה ויּדקר את שניהם ... ותּעצר המּגּפה מעל בני ישׂראל . ט ויּהיו המּתים במּגּפה ארבעה ועשׂרים אלף . י וידבר ה ' אל משה לּאמר . יא פינחס בן אלעזר בן אהרן הכּהן השיב את חמתי מעל בני ישׂראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולֹא כלּיתי את בני ישׂראל בקנאתי . יב לכן אמר הנני נתן לו את בריתי שלום ( במד ' כה ) . על סמך הזוהר פירש בדרך דומה גם יעקב צ ' מאיר , ואת דבריו אביא להלן בתמציתם . ספר הזוהר מזהה את תנועת הנפש של פינחס ( בפרשת פינחס ) ואת האנרגיה שהשקיע במעשה כזהות לזו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל