1. סיפור נדב ואביהוא בפרשנות הזוהר ("אנרכיזם קדוש")

רעיון " האנרכיה הקדושה " נסמך לעיתים לפרשת נדב ואביהוא שבספר ויקרא , כדלקמן : א ויּקחו בני אהרן נדב ואביהוא איש מחתּתו , ויּתּנו בהן אש , ויּשׂימו עליה קטרת ; ויּקריבו לפני ה ' אש זרה , אשר לֹא צוה אתם . ב ותּצא אש מלּפני ה ' ותּאכל אותם , ויּמתו לפני ה ' ג ויּאמר משה אל אהרן , הוא אשר דּבר ה ' לאמר בקרבי אקּדש ועל פני כל העם , אכּבד , ויּדּם אהרן . ד ויּקרא משה אל מישאל ואל אלצפן בני עזּיאל דּד אהרן ; ויּאמר אלהם קרבו שׂאו את אחיכם מאת פני הקּדש אל מחוץ למּחנה . ה ויּקרבו ויּשּׂאם בכתּנתם אל מחוץ למּחנה כּאשר דּבר משה . ו ויּאמר משה אל אהרן ולאלעזר ולאיתמר בניו : ראשיכם אל תּפרעו ובגדיכם לֹא תפרמו , ולֹא תמתו , ועל כּל העדה יקצף ; ואחיכם כּל בית ישׂראל יבכּו את השּׂרפה אשר שׂרף ה ' . ז ומפתח אהל מועד לֹא תצאו פן תּמתו , כּי שמן משחת ה ' עליכם ; ויּעשׂו כּדבר משה ( ויק ' י ) . בחז " ל , בפרשנות ובמחקר , נדונה שאלת מהות החטא של נדב ואביהוא . הנטייה העיקרית היא לפרש זאת כחטא פולחני ( הקרבת הקטורת בניגוד לריטואל הנכון , או בניגוד לדין הראוי ); יש התולים את החטא בשיבוש ההיררכיה ( פגיעה במש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל