ג. האם בהתנגדותו להאלהת אדם נחשב רבי עקיבא כ"אנ־ארכיסט"? (רבי עקיבא כממשיך דרכם של גדעון הנביא ושמואל השופט)

מלכות אדם , או האלהת אדם , הנדחית מפני מלכות שמים לפי תזה שפיתח לאחרונה ח ' מאק , ובעקבות חוקרי המדרש ל ' פינקלשטיין , ל ' גינצברג ויוסף היינימן , היה זה רבי עקיבא ( בעצמו או בהשראתו ) שחיבר את ברכת " מלכויות " - אשר הצטרפה בכך ל " שופרות " ול " זכרונות " הקדומות ממנה - הנאמרת בתפילת מוסף של ראש השנה , שעניינה " מלכות ה "' . פינקלשטיין מעלה שורה של ראיות לטענתו זו שעניינה איחורה של ברכת מלכויות לתקופת רבי עקיבא . אציין כאן אחדות מהן . הוא פותח בקביעה , שהמוטיב של " מלכות ה "' בחיי הציבור בישראל נבע מ " האווירה הלאומית המתגברת " בדור שקדם למרד הגדול ( בשנת 70 לספירה ) וגם אחר כך , בתקופה שבין המרד בזמנו של טריינוס ובין דיכויו של מרד בר - כוכבא ( דהיינו : בשנים 135 - 117 לספירה ) . שתי מרידות ומלחמות אלה הביאו ל " התפרצות של רוח לאומית " , שהגילוי הבולט שלה היה רעיון " מלכות ה "' ( עמ ' . ( 16 עצם הרעיון , שה ' הוא " מלך " מובא כבר בתנ " ך , אבל ההכרה בדבר " מלכות ה "' כעקרון - יסוד ( as a fundamental doctrine ) זכתה עתה לתשומת - לב מיוחדת וטבעה את חותמה על הליטורגיה הדתית . לדעתו של פינ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל