6. שלילת המלך והמלוכה במדרש חז"ל

על - אף שבמחלוקת התלמודית אשר הובאה לעיל , בפרק ג , וממנה עולה לכאורה , שדעת הרוב מחייבת את המלוכה בישראל ( וכך אמנם מקובל לחשוב בעולם התורני בן ימינו ) , הנה בדיון חוזר אפשר כנראה להגיע למסקנות שונות . להלן אציג שנית את המחלוקת הנ " ל וארחיב אותה קמעא . ( 1 ) רבי נהוראי ( והסוברים כדעתו , והם כנראה הרוב ) הבאנו את דברי ר ' נהוראי במחלוקת תנאים בפרשת המלך ( דברים יז ) : " רבי נהוראי אומר : לא נאמרה פרשה זו אלא מפני התרעומת , שנאמר ( דבר ' יז ) : ' ואמרת : אשימה עלי מלך וגו "' . לאמור : " לא נאמרה " , פירוש 144 לעיון בשאלת ההיסטוריות של סיפורי חז " ל , ראו גם אצל יעקב אלבוים , להבין דברי חכמים , ביאליק : ירושלים תשס " א , עמ ' , 41 - 13 ובהערות , שם ; עופרה מאיר , הסיפור הדרשני בבראשית רבה , הקיבוץ המאוחד : תל אביב , 1987 עמ' , 32 - 28 ובהערות , שם ; שמואל פאוסט מציג את שתי המגמות העיקריות היום במחקר : זו הנוטה לייחס לסיפורי חז "ל בסיס היסטורי ריאלי ; והאחרת , הנוטה לייחס להם מגמה ספרותית על - זמנית ( אגדתא , עמ ' . ( 42 - 36 פאוסט עצמו מציין , כי קיבל עקרונית את שיטת הניתוח שהוצעה על -...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל