תחום ה. חלוקת העוצמה המדינית בין מוסדות השלטון במקרא, כהסתייגות משלטון אדם