תחום ג: עידן השופטים: "מלכות שמים" — כמסתייגת ממלכות אדם