וייצמן נגד הזנות בירושלים גץ, מ/ לשעה ולדורות: אוסף כרוזים ומודעות בעניני דת ודין: סדרת יתשלי0 תר"א-ת־ש, (ירושלים: גנזים, תש־ם) Weizmann opposes prostitution in Jerusalem